JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 5.00 ratti blue sapphire (neelam)