JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 carat yellow sapphire(pukhraj)