JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 5.00 carat Blue Sapphire(neelam)