JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 4.25 ratti yellow sapphire (pukhraj)