JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)