JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 4.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)