JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 Ratti Pearl (Moti)