JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.50 ratti opal (fire opal)