JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 ratti blue sapphire(neelam)