JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.50 ratti blue sapphire (neelam)