JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.50 carat yellow sapphire( pukhraj)