JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.50 carat Blue Sapphire(neelam)