JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.44 ratti yellow sapphire(pukhraj)