JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.44 carat yellow sapphire(pukhraj)