JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.44 carat Blue Sapphire(neelam)