JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)