JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 Ratti Pearl (Moti)