JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.25 ratti opal (fire opal)