JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.25 ratti hessonite (gomed)