JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.25 ratti emerald stone (panna)