JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.25 ratti blue sapphire (neelam)