JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.25 carat Blue Sapphire(neelam)