JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.00 ratti yellow sapphire (pukhraj )