JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 4.00 ratti yellow sapphire(pukhraj)