JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.00 ratti emerald stone (panna)