JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 4.00 ratti blue sapphire (neelam)