JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4.00 carat Blue Sapphire(neelam)