JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 4 ratti natural Blue Sapphire ring(neelam)