JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.50 ratti yellow sapphire (pukhraj )