JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.50 ratti blue sapphire (neelam)