JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.25 ratti hessonite (gomed)