JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.25 ratti emerald stone (panna)