JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.25 ratti blue sapphire (neelam)