JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.00 ratti yellow sapphire (pukhraj)