JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.00 ratti pearl (moti)