JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.00 ratti emerald stone (panna)