JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 3.00 ratti blue sapphire (neelam)