JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 2.20 Carat Black Diamond - (Carbonado)