JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 2.02 Carat Carbonado - Black Diamond