JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 2.00 carat Blue Sapphire (Silver Ring)