JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 ratti yellow sapphire(pukhraj)