JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.50 ratti yellow sapphire (pukhraj)