JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 ratti Red Coral(Ashtadhatu ring)