JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.50 ratti emerald stone (panna)