JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.50 ratti blue sapphire (neelam)