JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.50 carat Blue Sapphire(neelam)