JAIPURGEMSTONE

Jaipur gemstone 12.44 carat yellow sapphire(pukhraj) silver pendant