JAIPURGEMSTONE

Jaipur Gemstone 12.25 ratti yellow sapphire(pukhraj)