JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.25 ratti yellow sapphire (pukhraj)