JAIPURGEMSTONE

jaipur gemstone 12.25 ratti hessonite (gomed)